No upcoming events at the moment

Exhibition text (ENG):

An exhibition which asks what direction technology would have taken if the skills that are normally attributed to women were given the attention they deserve. 

Starting from the premise that the first tool was not the weapon, but the carrier bag, we built sociable collectives constructing lines together, upcy­cling at opposite ends of the fabrication process. Two separate but inter­twined architecture studios, "Threads and Traces" at the FaVut in Brno and "HOOKUP" at the Academy of Fine Arts in Vienna, followed the path of the line through the medium of yarn. 

In Brno, we use raw untreated wool from Slovakian Laucane sheep, now so undervalued (because of the perceived superiority of the Australian Merino), that the farmer preferred to donate it to us. In Vienna, we use dis­carded T-shirts. We followed Paul Klee who insisted that the processes of genesis and growth that give rise to forms in the world are more impor­tant than the forms themselves. 'Form is the end, death, Form-giving is life'. In Brno, the emphasis lies in the process of the creation of yarn and the manufacture of string.

In Vienna, form is given using crochet and the mathematical equation. In 1997, the Latvian mathematician, Daina Taimi­na · covered that the hyperbolic surface could be represented using the technology of crochet which still remains the domain of the dextrous hand. Machines are unable to replace crochet which resists "How the line, has been gradually shorn of the movement that gave rise to it. Once the trace of a contí ous gesture, the line has been fragmented - under the sway of modernity - into a succession of points or dots ........"

Text výtavy (CZ):

Výstava, která si klade otázku, jakým směrem by se ubírali technologie, kdyby se dovednostem, které jsou obvykle přisuzovány ženám, věnovala zasloužená pozornost. 

Vycházejíc z předpokladu, že prvním nástrojem nebyla zbraň, ale taška, jsme vytvořili společenské kolektivy, které společně konstruují linie a upcyklují na opačných koncích výrobního procesu. Dva oddělené, ale vzájemně provázané architektonické ateliéry, "Threads and Traces" na FaVutu v Brně a "HOOKUP" na Akademii výtvarných umění ve Vídni, sledovaly cestu linie skrze médium příze. 

V Brně používáme surovou neupravenou vlnu ze slovenských ovcí Laucane, která je dnes tak podhodnocená (kvůli domnělé nadřazenosti australského merina), že nám ji farmář raději daroval. Ve Vídni používáme vyřazená trička. Následovali jsme Paula Klee, který trval na tom, že procesy geneze a růstu, které dávají vzniknout formám ve světě, jsou důležitější než formy samotné. "Forma je konec, smrt, dávání formy je život". V Brně je důraz kladen na proces vzniku příze a výroby provázků.

Ve Vídni je forma dána pomocí háčkování a matematické rovnice. V roce 1997 lotyšská matematička Daina Taimina - pokryla, že hyperbolickou plochu lze znázornit pomocí technologie háčkování, která stále zůstává doménou šikovné ruky. Stroje nejsou schopny nahradit háčkování, které odolává "Jak linie, byla postupně ošizena o pohyb, který ji dal vzniknout. Kdysi byla stopou obrysového gesta, dnes je linie pod vlivem modernity roztříštěna do sledu bodů nebo teček. ........".

logo endless.png